fe3530b3.jpg

dcd39155.jpg

8b4e578c.jpg

bf226911.jpg

df42c036.jpg

ac58c235.jpg

1dc5340a.jpg

c05917ba.jpg

058f5ab0.jpg

午後は高学年の親子大会です。