31a6f2f1.jpg

453860f6.jpg

bc3723e8.jpg

691bea53.jpg

b2267f8b.jpg

14ad1823.jpg

9ddc7284.jpg

86b37465.jpg

1eae830c.jpg

9fe2d9c4.jpg

全体練習です。